yushan node yushan-n01 uid=65534(nfsnobody) gid=65534(nfsnobody) groups=65534(nfsnobody),48(apache)